آموزش طراحی ماموریت نقشه برداری با پهپاد های عمود پرواز در نرم افزار AGCS

در فرآیند نقشه برداری هوایی (فتوگرامتری) با پهپاد، نیاز به عکس های هوایی از محل مورد نظر داریم. این عکس های هوایی با پهپاد دیتا های اولیه ی نقشه ی ما را تامین می کند و انجام کار عکس برداری هوایی به دو صورت دستی و اتوماتیک امکان پذیر است. عکس برداری به صورت دستی برای نقشه برداری هوایی کاری بسیار دشوار و خسته کننده است و از طرفی عکس ها به صورت منظم برداشت نمی شود و شما را به هنگام تبدیل عکس ها به نقشه دچار مشکل می کند. اما در عکس برداری اتوماتیک با الگو های عکس برداری از پیش تعریف شده کار شما بسیار آسان